Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2018

niepytaj
15:38
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viamayamar mayamar
niepytaj
15:37
3632 dbce 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viamayamar mayamar
15:37
8561 ab8f
Reposted fromtosiaa tosiaa viamayamar mayamar
niepytaj
15:35
3342 a359 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszmaragdowykot szmaragdowykot

April 19 2018

niepytaj
17:51
17:50
1222 2d24
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaiamnotarobot iamnotarobot
niepytaj
17:19
Reposted frombatysia batysia viaiamnotarobot iamnotarobot
niepytaj
17:18
2321 2cce
Reposted frompulperybka pulperybka viaaltopalto altopalto
niepytaj
17:18
1662 6151 500
Reposted fromseaweed seaweed viaburnmyshadow burnmyshadow
niepytaj
17:17
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamayamar mayamar
niepytaj
16:50
Reposted fromshakeme shakeme

March 28 2018

niepytaj
15:36
8041 663b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
niepytaj
15:36
6443 ded6 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaIriss Iriss
niepytaj
15:35
8125 6ce5 500
15:34
9739 8322 500
Reposted fromkimik kimik viaaltopalto altopalto
15:34
9844 3546
niepytaj
15:34
2346 d99d
Reposted fromsavatage savatage viacysia cysia
niepytaj
15:33
5995 fe04 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaIriss Iriss

March 25 2018

niepytaj
08:44
8008 20c2
Reposted fromkarahippie karahippie viaiamnotarobot iamnotarobot
niepytaj
08:43
4065 84a3
Reposted fromkarahippie karahippie viaiamnotarobot iamnotarobot
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl